Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Program ESPON - Formy uczestnictwa

Partner wiodący (Lead Partner)
Partner
Ekspert
Podwykonawca
Praktyk (Stakeholder)

Partner wiodący (Lead Partner)

Podjęcie się funkcji partnera wiodącego (Lead Partner) wiąże się z konstruowaniem konsorcjum spośród instytucji naukowo-badawczych. Mogą to być zarówno instytucje publiczne, jak też instytucje prywatne (np. firmy badawcze). Lead Partner to instytucja, która w trakcie realizacji projektu przewodzi całemu TPG, czyli konsorcjum. To właśnie z LP podpisywana jest umowa na realizacje projektu.

Obowiązki:
• Utworzenie konsorcjum (TPG).
• Sporządzenie oferty wspólnie z partnerami, zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów, terminowe złożenie oferty.
• Adekwatny podział obowiązków i środków między partnerów.
• Podpisanie umowy z programem ESPON.
• Podpisanie umowy z partnerami.
• Odpowiedzialność merytoryczna, fi nansowa i koordynacyjna za realizację projektu.
• Nadzór nad sprawną realizacją projektu.
• Dokonywanie wypłat.
• Ostateczny kształt raportu.
• Przygotowanie ostatecznego sprawozdania merytorycznego i finansowego raportu.


Partner

Uczestniczenie w projekcie ESPON w charakterze partnera projektu (Project Partner) może być wynikiem bezpośredniego zaproszenia do konsorcjum skierowanego przez potencjalnego partnera wiodącego. Instytucja naukowo-badawcza może również zgłosić swoje zainteresowanie wybranym projektem badawczym. Partner wiodący (LP) nie może żadnemu z partnerów narzucić charakteru wykonywanego zadania. Każdy z partnerów powinien wynegocjować sobie zarówno zakres zadań, jak też wysokość środków na ich realizację.

Obowiązki:
• Przygotowanie niezbędnych dokumentów wymaganych przez partnera wiodącego.
• Aktywna praca w przygotowywaniu oferty.
• Podpisanie umowy z partnerem wiodącym.
• Odpowiedzialność za realizację przydzielonego pakietu zadaniowego (Work Package) i napisanie przydzielonej części raportu.
• Rozliczenie się z wydatków z partnerem wiodącym oraz poddanie się kontroli 1. stopnia.


Ekspert

Eksperci są częścią systemu wspierania wiedzy (Knowledge Suport System), który funkcjonuje w ramach działań Priorytetu 1. Są oni wyłaniani w innej procedurze niż konsorcja badawcze. Jest to procedura zgłaszania zainteresowania (Call for expression of interest). Eksperci są przydzielani przez Sekretariat ESPON (ESPON CU) każdemu konsorcjum i uczestniczą w jego pracach jako ciała doradcze (Sounding Boards) przydzielane dla każdego projektu. Celem działalności ekspertów jest zapewnienie wysokiej jakości wyników projektów badawczych poprzez merytoryczne wsparcie transnarodowych grup projektowych (TPG) na każdym etapie realizacji projektu.
Osoby te muszą posiadać szerokie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie stosowanych badań terytorialnych (weryfi kowane w oparciu o CV) oraz bardzo dobrze znać język angielski w mowie i w piśmie. Bardzo dobra znajomość Programu ESPON 2006 i 2013 jest również istotna przy ocenie kandydatów.
Do głównych zadań ekspertów należą: ocena propozycji projektów, udział w spotkaniach TPG; konstruktywne uwagi dotyczące raportów cząstkowych projektu (interim reports); oraz recenzja raportu ostatecznego (fi nal report). Umowa podpisywana jest indywidualnie pomiędzy wybranym ekspertem a władzą zarządzającą ESPON w Luksemburgu (Managing Authority). Umowa jest ważna przez cały okres realizacji projektu.


Podwykonawca

Podwykonawca nie uczestniczy we wszystkich pracach TPG, a tylko realizuje przydzielone zadania w wąskim zakresie. Nie jest zaangażowany w prace związane z koordynacją projektu, jest instytucją o charakterze zewnętrznym. Nie może zatem decydować o kształcie i sposobach realizacji projektu. Podwykonawcy muszą być uwzględnieni w realizacji projektu już na etapie przygotowywania przez konsorcjum oferty. Skorzystanie ze wsparcia podwykonawców musi być merytorycznie uzasadnione. Podwykonawcą może być instytucja, firma, osoba prywatna, jak też instytucja spoza obszaru ESPON (np. uniwersytet z Ukrainy).


Praktyk (Stakeholder)

Jest to instytucja wdrażająca programy, polityki i strategie, szczególnie te związane z Funduszami Strukturalnymi, rozwojem i współpracą terytorialną. Są to również instytucje samorządu terytorialnego (regionalnego i lokalnego) oraz instytucje administracji centralnej. Praktycy są z jednej strony odbiorcami wyników Programu ESPON, z drugiej strony w ramach działań Priorytetu 2 mogą proponować własne tematy badawcze.