Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Seminaria i konferencje - Konferencja Polityka miejska - wyzwania, doświadczenia, inspiracje

 
 
ZAPROSZENIE
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Polityka miejska – wyzwania, doświadczenia, inspiracje. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 25-26 czerwca 2013 r.
PROBLEMATYKA KONFERENCJI
Dyskusja o zrównoważonym rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystywaniu ich potencjałów w rozwoju kraju jest reakcją na rosnącą świadomość kluczowego znaczenia miast we współczesnej gospodarce. Polskie implikacje tego procesu obrazuje opracowanie OECD Urban Policy Reviews: Poland 2011. Polska charakteryzuje się gęstą i policentryczną siecią miast, w których generowana jest znacząca część wzrostu gospodarczego - to one są ośrodkami rozwoju przedsiębiorczości, a także tworzenia miejsc pracy. Jednocześnie ośrodki miejskie są bardzo silnie zróżnicowane wewnętrznie i zewnętrznie (np. w takich elementach jak do-chody mieszkańców, dostęp do usług, poziomy kapitału ludz-kiego i społecznego). Wymaga to opracowania polityki skiero-wanej do miast, która wyznaczy jasny zestaw priorytetów (analogicznie do rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich), zainicjuje mechanizmy harmonizujące regionalne i lokalne plany rozwoju ekonomicznego i przestrzennego, wzmocni zintegrowane podejście do rozwoju, wykorzystujące komplementarność i synergię między prowadzonymi działaniami w obszarze rozwoju.
Obok dyskusji o rozwoju obszarów metropolitalnych znaczenia nabiera dyskusja o roli ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz możliwości wzmacniania ich potencjałów rozwojowych. W debacie tej warto uwzględnić doświadczenia europejskie, które opisane są w najnowszych wynikach badań prowadzonych w ramach Programu ESPON 2013. Badania te pokazują, iż wbrew potocznym opiniom, znaczenie konkretnych układów terytorialnych - „miejsc” - w globalnej gospodarce nie maleje, ale rośnie. Ścieżki rozwoju ośrodków, które nie pełnią funkcji metropolitalnych, pokazują także, jak ważne jest trafne zidentyfikowanie, wzmocnienie i wykorzystywanie lokalnych potencjałów rozwoju (kapitał ludzki i społeczny, potencjał innowacyjny, różnorodność ekonomiczna, atrakcyjność miejsca, jakość życia, relacje z otoczeniem). Rozwój miast jest także silnie związany z działaniem lokalnych liderów, strategicznym zarządzaniem rozwojem oraz jakością wielopoziomowego zarządzania (multi-level governance) prowadzonego w kraju.
OBSZARY TEMATYCZNE
  • Miejskie ośrodki rozwoju – praktyczne aspekty tworzenia klasyfikacji i hierarchizacji. Funkcje i powiązania pomiędzy miastami, zintegrowane strategie rozwoju dla miast, miejskie obszary funkcjonalne (MOF), obszary metropolitalne, wskaźniki, problemy metodologiczne.
  • Czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego (kapitały miękkie, innowacyjność, atrakcyjność miejsca, lokalne przed-siębiorstwa, instytucje-liderzy, rewitalizacja tkanki miejskiej i rekultywacja terenów zdegradowanych na poziomie MOF. „Dobre praktyki” realizacji z wieloma partnerami zintegrowanych projektów rozwojowych (w obecnym systemie i stanie prawnym).
  • Procesy rozwojowe w ośrodkach subregionalnych i lokalnych (wyzwania rozwojowe dla miast powiatowych), w tym metody identyfikacji i wzmacniania potencjałów rozwojowych.
  • Narzędzia radzenia sobie z kryzysami i barierami rozwojowymi na obszarach miejskich (np. mechanizmy przeciwdziałania skutkom zmian demograficznych, pokonywania ograniczeń w posiadanych zasobach, radzenia z problemami rynku pracy, zapobiegania degradacji przestrzeni czy wykluczeniu społecznemu).
  • Sposoby budowania partnerstw i współpracy między miastami a ich otoczeniem, narzędzia wzmacniania współpracy, „dobre praktyki” realizacji z wieloma partnerami zintegrowanych projektów rozwojowych na rzecz wzmacniania powiązań funkcjonalnych.
 
PROGRAM KONFERENCJI
 
PREZENTACJE
 

25.06.2013 - UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Sesja 1.1: Rewitalizacja (1)
Alicja Piotrowska: W poszukiwaniu odrodzenia miejskiego – OFF Piotrkowska Center jako przykład nowych tendencji społeczno-kulturowych w miejskich przestrzeniach
Marta Derek: Miejski recycling. Przestrzeń czasu wolnego na miejskich terenach poprzemysłowych w polskich miastach
Aldo Vargas-Tetmajer: Rezyliencja miejska – nowe spojrzenie na przekształcenia obszarów zurbanizowanych

Sesja 1.2 Delimitacja obszarów funkcjonalnych
Marek Pieniążek, Robert Buciak: Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej
Piotr Gibas, Krystian Heffner: Ośrodki regionalne i ich obszary funkcjonalne w Polsce
Joanna Rakowska: Powiązania przestrzenno-funkcjonalne jako kryteria kategoryzacji i delimitacji obszarów
Przemysław Śleszyński: Problemy delimitacji Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Polsce

Sesja 1.3 Kultura i marketing terytorialny
Katarzyna Wojnar: Infrastruktura miasta kreatywnego
Andrzej Raczyk: Wybrane elementy marketingu terytorialnego a rozwój gospodarczy miast Polski
Ewelina Bilicka: Rola marketingu terytorialnego w realizacji polityki miejskiej
Adam Chmielewski: Estetyka polityczna w rozumieniu przemian urbanistycznych

Sesja 2.1 Rewitalizacja (2)
Ida Musiałkowska, Piotr Idczak: Efektywność finansowych instrumentów zwrotnych na przykładzie inicjatywy JESSICA w procesie odnowy zdegradowanych przestrzeni miejskich
Łukasz Pancewicz: Przekształcenia terenów poportowych i poprzemysłowych a narzędzia polityki miejskiej
Wojciech Jarczewski, Magdalena Dej: Rewitalizacja 2.0. Jak wykorzystać doświadczenia rewitalizacji w RPO 2007-2013 w nowym okresie programowania?
Izabela Rudzka: Ocena wpływu rewitalizacji na strategiczny rozwój miasta

Sesja 2.2 Planowanie przestrzenne
Krzysztof Błażejczyk: Zmiany zagospodarowania Warszawy wg Studium uwarunkowań rozwoju i ich możliwy wpływ na warunki mikroklimatyczne i jakość życia mieszkańców
Maria Chomicz, Maciej Dębowski: Zasoby terenów zieleni oraz idea ładu przestrzennego jako determinanty polityki przestrzennej miasta na przykładzie Poznania
Michał Domińczak: Form-Based Codes - alternatywne metody planowania przestrzennego
Wiesław Wańkowicz: Miasta – drogą rozwoju bez planu?

Sesja 2.3 Partycypacja
Dorota Olko, Przemysław Sadura: Konsultacje społeczne dotyczące gospodarowania przestrzenią i ich rola w polityce miejskiej
Magdalena Łukasiuk: Programy profilaktyczne w kontekście socjologii miasta i architektury
Konrad Niklewicz: Budżet partycypacyjny: wzmocnienie demokracji lokalnej

Sesja 3.1: Czynniki rozwoju
Julita Łukomska: Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce
Justyna Majewska: Układ terytorialny i cechy aglomeracji a produktywność w gospodarce miast i regionów
Małgorzata Markowska: Konwergencja innowacyjności w stolicach europejskich
Brygida Cupiał, Iwona Lubimow-Burzyńska: Obszary problemowe w zrównoważonym rozwoju województwa lubuskiego

Sesja 3.2 Współpraca w obszarach funkcjonalnych (1)
Sebastian Dobiesz: Zachłanne Miasta. Konkurencyjność jako determinanta migracji kapitału ludzkiego. Porównawcze studium przypadku miast polskich i holenderskich
Izabela Siekierska-Rosiak: Partnerstwo miejsko-wiejskie: Kto może na nim najwięcej skorzystać?
Marta Ryżewska: Współpraca transnarodowa jako impuls do budowania partnerstwa pomiędzy miastami
Joanna Wróblewska-Jachna: Między konkurencją, a kooperacją. Procesy metropolizacji na pograniczu polsko-czeskim

Sesja 3.3 Mobilizacja społeczna
Karol Kurowski: Społeczne tsunami na peryferiach miasta. Samoorganizacja w wielkomiejskich slumsach i co z niej wynika (Lima, Peru)
Dorota Mantey: Lokalne Grupy Działania w regionach miejskich
Justyna Sołtys: Estetyzujące formy odzyskiwania przestrzeni publicznej w korespondencji z integracją społeczną – artystyczne instalacje i kulturowa prowokacja w mieście otwartym
Kacper Pobłocki: Rola ruchów miejskich w wielopoziomowym zarządzaniu miastami

Sesja 4.1 Suburbanizacja
Wojciech Bartoszczuk: Analiza zmian struktury funkcjonalnej wybranych gmin podwarszawskich, wynikających z planowania miejscowego
Jan Maciej Chmielewski, Agnieszka Turek, Agnieszka Kardaś: Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy
Małgorzata Denis, Joanna Jaroszewicz, Anna Majewska: Wpływ opracowań planistycznych na rozpraszanie się zabudowy w strefie podmiejskiej Warszawy
Michał Kudłacz: Amorficzny rozwój przestrzeni podmiejskiej – społeczno-gospodarcze konsekwencje oraz metody przeciwdziałania

Sesja 4.2 Współpraca w obszarach funkcjonalnych (2)
Robert Pyka: Bieguny metropolitalne jako narzędzie wzmacniania współpracy międzyterytorialnej i rozwijania powiązań funkcjonalnych francuskich obszarów metropolitalnych
Monika Bogucka: Definicja metropolii w ujęciu tradycyjnym i w świetle procesu globalizacji. Sposoby zarządzania obszarami metropolitalnymi
Magdalena Szmytkowska: Top-down czy bottom up? Dylematy kreowania policentrycznych obszarów metropolitalnych na przykładzie Trójmiasta

Sesja 4.3 Demografia
Jan Mazan, Dominik Borek: Mechanizmy przeciwdziałania skutkom zmian demograficznych na przykładzie gminy Łomianki
Adam Radzimski: Program „Rodzina na swoim” a rynki mieszkaniowe w miastach wojewódzkich
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak: Przyjazne seniorom i wszystkim pokoleniom? Polityki miejskie w kontekście wyzwań inteligencji generacyjnej
Małgorzata Denis, Anna Majewska, Agnieszka Kardaś: Zmiany demograficzne zachodzące w Warszawie i jej strefie podmiejskiej po transformacji ustrojowej w 1989 roku

Sesja 5.1 Strategie rozwoju
Katarzyna Berlińska: Wizerunek miasta a strategia jego rozwoju
Tomasz Herudziński: Badania diagnostyczne a budowa strategii rozwoju miasta
Jacek Woźniak: Programowanie i instrumenty regionalnej polityki miejskiej na przykładzie województwa Małopolskiego
Sylwia Nizio: Wykorzystanie funduszy unijnych w realizacji strategii miejskich wybranych miast w Polsce
Ewelina Szczech-Pietkiewicz: Strategie konkurencyjne wybranych polskich miast – jak, o co i czym konkuruje polskie miasto?

Sesja 5.2 Współpraca w obszarach funkcjonalnych (3)
Marcin Bogusz: Doświadczenia z wdrażania Programu regionalnego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014, na rzecz wypracowania modeli efektywnej współpracy na obszarach miejskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
Jacek F. Nowak: Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych
Katarzyna Kuć-Czajkowska: Sposoby budowania partnerstw i współpracy między miastami a ich otoczeniem – doświadczenia polskie
Monika Kordek: Od partnerstwa projektowego do rozwoju zintegrowanego

Sesja 5.3 Jakość życia w miastach
Katarzyna Sadowy: Godność życia jako miernik rozwoju społeczno-gospodarczego miast
Izabela Bal: Reintegracja przestrzenna miast dualnych
Dorota Celińska-Janowicz: Polityka miejska wobec lokalizacji centrów handlowych
Sławomir Czerwiński: Stan obecny i perspektywy rozwoju handlu wielkopowierzchniowego na przykładzie miasta Wrocław

 

26.06.2013 - MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj: Polityka miejska – wyzwania, doświadczenia, inspiracje. Podsumowanie pierwszego dnia konferencji
Andrzej Brzozowy: Prace nad Krajową Polityką Miejską
Gordon Dabinett: City-region governance: spatial planning and strategic voluntary collaboration
Bohdan Jałowiecki: O politykach miejskich w Polsce
Rudolf Giffinger: ESPON POLYCE - Metropolisation and polycentric development in Central Europe: Evidence based strategic options
Anja B. Nelle: Urban development in shrinking cities: experiences from East Germany
Grzegorz Masik: Uwarunkowania i instrumenty wspierające odporność gospodarczą miast i regionów
Jacek Sołtys: Polityka miejska w aktywizacji obszarów peryferyjnych
Michael Parkinson: European second tier cities: in an age of austerity why invest beyond the capitals?
Loris Servillo: Small and medium-sized towns as un-identified real objects: opening the black box
Mirosław Grochowski: Evolving metropolises: paths and dimensions of development of Paris, Berlin and Warsaw
Marco Santangelo: Towards better territorial governance in Europe. The ESPON TANGO project  • Zdjęcie
  • Zdjęcie
  • Zdjęcie