Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Materiały

Nowa publikacja - Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON

Oddajemy w Państwa ręce publikację, prezentującą wyniki programu badawczego ESPON 2013. Jej autorzy podsumowują dotychczasowe badania ESPON i przedstawiają krytyczne analizy dotyczące miejsca Polski w Europie. Tym samym formułują rekomendacje dla praktyków i instytucji wdrażających polityki rozwoju.

Krajowi eksperci zaangażowani w projekty badawcze ESPON dokonali selekcji oraz ocenili najważniejsze w kontekście rozwoju Polski wyniki badań programu. Poszczególne rozdziały publikacji odnoszą się bezpośrednio do wyzwań rozwojowych zdefiniowanych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 

Autorzy interpretują wyniki badań ogólnoeuropejskich w kontekście krajowym, a każdy z rozdziałów może zostać wykorzystany jako inspiracja przy pracach nad ewaluacją nowych dziewięciu zintegrowanych strategii rozwojowych, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju i regionalnych strategii rozwoju.


Pierwszy raport Syntetyczny ESPON w polskiej wersji językowej

Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON
opublikował pierwszy Raport
Syntetyczny ESPON w polskiej wersji językowej. Raport w zwięzły sposób
prezentuje najnowsze wyniki największych projektów badawczych Programu ESPON.
Raport dostępny jest zarówno w wersji drukowanej jak też elektronicznej.
Dodatkowym atutem raportu jest ilustracja zgromadzonych wniosków za pomocą
wyników projektów analizy celowej przeprowadzanej na potrzeby praktyków. Wyniki
tych projektów nie tylko zapewniają praktykom i decydentom wgląd w kontekst
europejski, ale również umożliwiają lepsze zrozumienie wyzwań rozwojowych w
oparciu o przykłady obszarów, regionów i miast o analogicznych uwarunkowaniach
rozwojowych.

Prezentowana publikacja została
przygotowana przez Sekretariat Programu ESPON przy wsparciu zespołu autorów:
Kaia Böhme, Cliffa Hague, Sabine Zillmer i Petera Schöna. Końcowa edycja
publikacji została wykonana prze Sekretariat ESPON na podstawie komentarzy
Komitetu Monitorującego ESPON. Wersja polska Raportu Syntetycznego została
uzupełniona o informacje dotyczące terytorium Polski na podstawie wybranych
raportów projektów ESPON w zakresie badań stosowanych: ARTS, DEMIFER, EDORA,
ESPON CLIMATE, FOCI, KIT, ReRISK, TIPTAP , analiz celowych) CAEE, ESPON TEDI,
METROBORDER, PURR, SS-LR, SURE, jak też syntetycznych opracowań tematycznych z
serii ESPON Territorial Observations.
 
 


Pierwszy raport naukowy ESPON     Pierwszy raport syntetyczny ESPON


                          


SERIA TERRITORIAL OBSERVATIONS

1: Trendy dotyczące sytuacji
demograficznej i migracji w Europie 

2: Dostępność transportowa terytorium
Europy oraz jej regionów

3: Trendy w sytuacji gospodarczej regionów
Europy w okresie 2000-2006

 


 


 


4: Trendy w rozszerzaniu dostępności
Internetu

5: Klasa kreatywna

6: Regiony i miasta w globalnej
gospodarce

 


 


 


 7: Zagrożenia naturalne i zmiany
klimatyczne

 8: Regiony integrujące obszary morskie
i lądowe