Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

O nas


Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) jest interdyscyplinarnym ośrodkiem badawczym oraz dydaktycznym utworzonym w 1991 roku i działającym w ramach Instytutu Ameryk i Europy na Uniwersytecie Warszawskim. EUROREG specjalizuje się w studiach regionalnych i lokalnych obejmujących szeroki zakres zagadnień społeczno-ekonomicznych. Centrum prowadzi również badania transformacji systemowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz porównawcze studia nad rozwojem nauki i technologii. EUROREG koordynuje granty finansowane przez Ministerstwo Nauki (w tym granty zamawiane przez rząd polski i władze samorządowe), a także uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych. Rada Naukowa EUROREG składa się z profesorów zatrudnionych w jednostce oraz z czołowych polskich naukowców specjalizujących się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego.

Badania prowadzone w EUROREG koncentrują się na następujących zagadnieniach:

• polityka regionalna i lokalna,
• strategie działań samorządów terytorialnych,
• ewaluacje programów finansowanych z funduszy strukturalnych,
• rozwój nauki i technologii, transfer innowacji, regionalne systemy innowacji, potencjał innowacyjny regionów.
• przestrzenny wymiar społeczeństwa informacyjnego,
• turystyczny potencjałem regionów,
• współpraca transgraniczna,
• procesy metropolizacji,
• kulturowe uwarunkowania rozwoju regionalnego,
• kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym,
• rozwój obszarów wiejskich,
• inwestycje zagraniczne,
• rozwój trwały w ujęciu regionalnym.

Szeroki zakres badań prowadzonych w Centrum związany jest z interdyscyplinarnością zespołu pracowników EUROREG – trzon zespołu stanowią specjaliści z dziedziny ekonomii, socjologii, geografii, nauk politycznych, prawa, administracji i finansów publicznych. Działalnością naukową w EUROREG zajmuje się w sumie 19 pracowników naukowych, w tym 9 profesorów. Zespół EUROREG ma duże doświadczenia w analizach zarówno jakościowych, jak i ilościowych, zbieraniu i weryfikacji danych statystycznych oraz tworzeniu map obrazujących zjawiska społeczno-gospodarcze. Oprócz prowadzenia badań naukowych pracownicy EUROREG często występują w roli konsultantów dla instytucji zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

W ostatnich latach EUROREG uczestniczył w dziewięciu projektach ESPON (zobacz projekty, w których uczestniczył EUROREG). W przypadku dwóch z nich EUROREG spełniał rolę partnera wiodącego (koordynatora projektu) (ESPON 1.2.3: Identification of Spatially Relevant Aspects of The Information Societyoraz ESPON TERCO: European Territorial Cooperation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life).

Ponadto EUROREG prowadzi dzienne, dwuletnie magisterskie studia uzupełniające na kierunku gospodarka przestrzenna, przeznaczone dla absolwentów wyższych szkół o profilu ekonomiczno-społecznym, legitymujących się tytułem zawodowym licencjata, a także dla osób, które ukończyły trzy lata studiów magisterskich. Ponadto EUROREG prowadzi podyplomowe studium pod nazwą „Akademia Rozwoju Regionalnego” dostarczające wiedzy o teorii i praktyce rozwoju regionalnego i lokalnego w szerokim kontekście międzynarodowym.

Od roku 2000 EUROREG wydaje (we współpracy z Sekcją Polską Regional Studies Association) kwartalnik Studia Regionalne i Lokalne poświęcony problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego.

Osiągnięcia EUROREG-u w zakresie badań regionalnych i lokalnych zostały docenione przez międzynarodową organizację Regional Studies Association. Nagroda Regional Studies Association Institutional Ambassador Award 2012 została wręczona profesorowi Grzegorzowi Gorzelakowi 5 października 2012 roku w Pałacu Westminsterskim w Londynie.  • Zdjęcie