Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Partnerzy

ESPON Partner Café: Baza danych o potencjalnych partnerach

Sekretariat Programu ESPON 2013 uruchomił specjalną procedurę tworzenia bazy danych o potencjalnych partnerach. Celem stworzenia tej bazy jest ułatwienie powstawania Transnarodowych Grup Projektowych (TPG), jak również umożliwienie nowym instytucjom uczestniczenia w działaniach Programu.

Baza już została opublikowana na oficjalnej stronie Programu ESPON i jest na bieżąco aktualizowana:

http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ESPONPartnerCafe/

Aby dana instytucja znalazła się w bazie danych należy wypełnić tzw. Formularz Partnera (Partner Information Form) i odesłać go na adres partners@espon.eu, jak również przesłać wersję ostemplowaną i podpisaną pocztą lub faksem.

Jednocześnie informujemy, że Sekretariat ESPON (ESPON CU) nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność informacji umieszczanych w Formularzu Partnera, szczególnie w odniesieniu do statusu prawnego instytucji. Do obowiązków Partnera Wiodącego (Lead Partner) Transnarodowej Grupy Projektowej należy sprawdzenie zgodności statusu prawnego z wymogami formalnymi Programu ESPON 2013 w przypadku każdego z partnerów.

Jak szukać partnera w projektach ESPON

Uczestnictwo instytucjonalne w programie ESPON możliwe jest na zasadach partnera projektu (Projekt Partner) lub partnera wiodącego (LP, Lead Partner).

Uczestniczenie w projekcie ESPON w charakterze partnera projektu (Project Partner) może być wynikiem bezpośredniego zaproszenia do konsorcjum skierowanego przez potencjalnego partnera wiodącego. Instytucja naukowo-badawcza może również zgłosić swoje zainteresowanie wybranym projektem badawczym do Krajowego Punktu Kontaktowego ESPON, którego rolą jest przekazanie tej informacji do europejskiej sieci krajowych punktów kontaktowych. Planujemy uruchomienie angielskiej wersji strony KPK ESPON skierowanej do instytucji zagranicznych, na której zamieścimy bazę danych polskich instytucji badawczych zainteresowanych udziałem w projektach. Zachęcamy wszystkie instytucje zainteresowane do zgłaszania się. (espon@espon.pl)

Podjęcie się funkcji partnera wiodącego (Lead Partner) wiąże się z konstruowaniem konsorcjum spośród instytucji naukowo-badawczych „przestrzeni ESPON” (tzw. ESPON space).

  1. Praktyka wskazuje, że najczęściej stosowanym sposobem poszukiwaniem partnerów projektu jest wykorzystanie dotychczasowych kontaktów międzynarodowych instytucji badawczo-naukowej i zaproszenie do transnarodowej grupy projektowej (Transnational Projekt Group, TPG) instytucji, z którymi prowadzona była współpraca już wcześniej.

  2. Dobrym sposobem na znalezienie partnera jestwykorzystanie bazy potencjalnych partneró, tzw. ESPON Partner Café http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ESPONPartnerCafe/
  3. Dodatkowo, partnerów projektu można poszukiwać wśród instytucji zagranicznych, które brały udział w projekcie/tach ESPON I (realizowanym w latach 2002-2006). Wykaz tych instytucji wraz z danymi kontaktowymi znajduje się na stronie www.espon.eu w zakładce „Projects”, przy opisie poszczególnych projektów.

  4. Już wkrótce potencjalnych partnerów zagranicznych będzie można szukać w bazie danych w zakładce Instytucje zagraniczne, która nadal jest w fazie opracowywania.
  5. Wreszcie, rolę instytucji pośredniczącej w poszukiwaniach potencjalnych partnerów do współpracy może pełnić Polski Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON. Na prośbę zainteresowanej instytucji KPK może wykorzystać swoje powiązania z innymi Punktami Kontaktowymi ESPON znajdującymi się w krajach europejskich.