Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

O nas - Zespół

W prace Krajowego Punktu Kontaktowego zaangażowani są przede wszystkim następujący pracownicy EUROREG:

Prof. Grzegorz Gorzelak (gorzelak@post.pl)

Grzegorz Gorzelak jest profesorem nauk ekonomicznych, specjalizującym się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego. Kieruje Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Jest twórcą i redaktorem naczelnym kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne” oraz przewodniczącym zarządu stowarzyszenia Regional Studies Association – Sekcja Polska. Na jego dorobek składa się autorstwo i redakcja ponad 60 książek oraz ponad 260 artykułów i rozdziałów w książkach, w znacznej części opublikowanych za granicą. Współpracował z agendami rządowymi i samorządami lokalnymi i regionalnymi w Polsce i na Ukrainie oraz w wieloma instytucjami międzynarodowymi (m.in. Bank Światowy, Komisja Europejska, OECD, Open Society Institute). Był stypendystą Fulbrighta, profesorem wizytującym na University of Strathclyde, wykładał na kilku uniwersytetach zagranicznych. Koordynował wiele projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych, w tym projekty ESPON 1.2.3: Identification of Spatially Relevant Aspects of the Information Society (2004-2006) oraz ESPON TERCO: European Territorial Cooperation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life (2010-2013), obecnie jest kierownikiem projektu w ramach 7. Programu Ramowego nt. rozwoju nowych krajów członkowskich UE (GRINCOH). Więcej

 

Dr Agnieszka Olechnicka (a.olechnicka@uw.edu.pl)

Dr Agnieszka Olechnicka jest adiunktem w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w badaniach rozwoju regionalnego i lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności układów terytorialnych. Uczestniczyła w realizacji kilku projektów europejskich – w ramach Programów Ramowych UE, Programów INTERREG i ESPON, w tym ESPON 2.4.2: Integrated analysis of transnational and national territories (2004-2006), ESPON 1.2.3: Identification of Spatially Relevant Aspects of the Information Society (2004-2006), ESPON 3.2: Spatial scenarios in relation to the ESDP and EU Cohesion Policy (2004-2007), ESPON FOCI: Future Orientation of Cities (2008-2010) –  a także w szeregu projektów krajowych o charakterze badawczym i eksperckim, również w charakterze koordynatora badań. Prowadziła badania w Polsce, w Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i w Kanadzie. Realizowała projekty zlecane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Urzędy Marszałkowskie (mazowiecki, lubelski, pomorski). Specjalizuje się w szczególności w analizie powiązań sfery naukowo-badawczej i sfery biznesu przy wykorzystaniu zarówno ilościowych (w tym rzadko stosowanych danych bibliometrycznych), jak i jakościowych danych i metod badawczych. Jej najnowsza publikacja “Potencjał nauki a innowacyjność regionów” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012) prezentuje rezultaty habilitacyjnego projektu badawczego MNiSW. Jest również współredaktorem książki „Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation” (Routledge, 2012). Więcej

 

Dr Adam Płoszaj (aploszaj@gmail.com)

Adam Płoszaj jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 2006 r. asystent naukowy w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach rozwoju regionalnego i lokalnego. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych, podstawowych oraz stosowanych, w tym ewaluacyjnych. Realizował projekty zlecane m.in. przez Komisję Europejską, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędy Marszałkowskie (śląski, mazowiecki, lubelski). Prowadził badania w Polsce, we Francji, na Ukrainie i w Kanadzie (jako visiting scholar na Carleton University w Ottawie). Uczestniczył w realizacji dwóch projektów ESPON: ESPON FOCI: Future Orientation of Cities (2008-2010) oraz ESPON TERCO: European Territorial Cooperation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life (2010-2013). Był członkiem zespołu badawczego w projekcie 6. Programu Ramowego SRDTOOLS: Methods and tools for evaluating the impact of cohesion policies on sustainable regional development (2005-2006). Obecnie m.in. członek zespołu badawczego projektu MUS: Ministerstwa Uczące oraz projektu GRINCOH Growth – Innovation – Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego UE. Więcej

 

Katarzyna Wojnar (k.wojnar@uw.edu.pl)

Katarzyna Wojnar od 2009 jest asystentem naukowym w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 jest koordynatorem Krajowego Punktu Kontaktowego ESPON - Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej, który jest unijnym programem badawczym rozwoju terytorialnego. Ma otwarty przewód doktorski na wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu geografii ekonomiczno-społecznej (tytuł rozprawy doktorskiej: Kapitał kreatywny jako czynnik konkurencyjności polskich miast - uwarunkowania i znaczenie w rozwoju regionalnym). Jest absolwentką polityki społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, europejskiej socjologii politycznej w Högskolan Dalarna w Szwecji, oraz gospodarki przestrzennej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG. Specjalistka w dziedzinie ewaluacji oraz jakościowych i przestrzennych metod badawczych. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę kapitału kreatywnego, czynników atrakcyjności oraz etosów zawodowych poszczególnych grup społecznych. Jako ekspertka uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz współpracowała m.in. z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Kultury, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Narodowym Centrum Kultury, Urzędami Marszałkowskimi, Urzędem Miasta w Warszawie, Politechniką Warszawską, Instytutem Spraw Publicznych. Uczestniczyła w realizacji projektów ESPON FOCI: Future Orientation of Cities (2008-2010) oraz  ESPON INTERSTRAT: ESPON in Integrated Territorial Strategies (2010-2012). Obecnie realizuje projekt USESPON: Use ESPON (2012-2014). Więcej

 

Dorota Celińska-Janowicz (d.celinska@uw.edu.pl)

Dorota Celińska-Janowicz jest magistrem geografii ekonomicznej (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego) i gospodarki przestrzennej (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego). W EUROREGu pracuje od 2010 roku, kiedy to objęła także stanowisko sekretarza redakcji kwartalnika naukowego „Studia Regionalne i Lokalne”. Uczestniczyła w kilku projektach programu ESPON jak również badaniach ewaluacyjnych oraz dotyczących rozwoju regionalnego i lokalnego, realizowanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Urzędu Miasta st. Warszawy. Obecnie, w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Przestrzenne aspekty funkcjonowania warszawskich centrów handlowych”, której promotorem jest prof. dr hab. Bohdana Jałowiecki. Uczestniczyła w realizacji projektów ESPON TERCO: European Territorial Cooperation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life (2010-2013) oraz  ESPON INTERSTRAT: ESPON in Integrated Territorial Strategies (2010-2012). Obecnie realizuje projekt USESPON: Use ESPON (2012-2014). Więcej